THÔNG BÁO HỌP CHI BỘ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chi bộ xin thông báo cho tất cả đửng viên chi bộ trung tâm DN-GDTX&HN, đúng 8 giờ 00, ngày 21 tháng 6 năm 2019 về phòng họp dự sinh hoạt chi bộ định kỳ